آشنایی با سیستم Magic Body Control

مرسدس بنز همچنین جزو اولین سازندگانی است که به سراغ تعلیق های بادی رفتند تا بتوانند رفاه سرنشینان را بیش از پیش افزایش دهند.   بعد ها و در اوایل قرن ۲۱، مرسدس سیستم Active Body Control و پس از آن AirMatic را معرفی کردند و همه‌ی کسانی که سوار...