سیستم استارت استاپ موتور را بهتر بشناسید

این امکان وجود دارد که اگر در چند سال آینده خودرویی خریداری کردید، پس از یک یا دو ثانیه روشن ماندن درجا، سیستم استارت استاپ به صورت خودکار اقدام به خاموش نمودن موتور نماید. ادعا می شود اختراع سیستم استارت استاپ ، دومین اختراع برتر در زمینه خودرو پس از...