حالت اضطراری گیربکس یا دنده 3 چیست ؟

حالت اضطراری گیربکس اتوماتیک یا دنده 3  زمانی اتفاق می افتد که گیربکس دچار مشکل شده است. البته در بعضی خودرو ها تعداد دنده های خودرو بیشتر است نظیر شش، هفت و هشت دنده این عدد متفاوت است. کامپیوتر با تشخیص عیب گیربکس را در یک دنده خاص قرار میدهد...